sorry lynxgebruikers, de tabellen maken het er niet mooi op voor jullie

inleiding
moddergooien
db.nl & doen
querulanten
voorbeeld
conclusie

*
d b - n l

Digitale Burgerrechten of Digitale Borrelpraat

inleiding | moddergooien | db.nl & doen | querulanten | voorbeeld | conclusie
Al sinds oktober 1994 bestaat er ook in Nederland een Digitale Burgerbeweging.

Zo'n beweging stelt zich ten doel de rechten & belangen van Internetgebruikers te behartigen. Rechten als: bescherming van privégegevens, briefgeheim, bescherming van auteursrechten en beschikbaarheid van informatie zonder censuur. Een Digitale Burgerbeweging probeert dit doel te bereiken door: adviezen aan overheden en samenwerking met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen.

Uiteraard vallen er geen belangen te behartigen als je de "Digitale Burgers" zelf, niet betrekt in de beweging. Daarom heeft de Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland verschillende "discussieplatforms" opgenomen in haar statuten. Zelfs het organiseren van opinie-peilingen op het open discussieplatform kondigde de nederlandse Digitale Burgerbeweging in haar statuten aan.

Het klinkt allemaal goed. Ok, een Stichting is niet direct de meest voor de hand liggende vorm van een beweging die zich "digitale democratie" ten doel stelt. Maar als de uitwisseling tussen de Stichting en de "achterban" redelijk verloopt, moet die hindernis te nemen zijn ...


Mijn ervaring met De Stichting en de Platforms is heel anders.
Op de open -ongemodereerde- discussielijst speelt zich een waar moddergevecht af, dat de discussie over digitale burgerrechten geregeld naar de achtergrond dringt. Enkele lijstdeelnemers nemen elkaars postings tot op de letter nauwkeurig door, en schuwen geen enkele methode om elkaar op redeneringsfouten te betrappen.
Lukt dit niet, dan richten ze zich op spelfouten, of posten privégegevens of vermoede privégegevens op de lijst.

Een zeer beperkt aantal schrijvers laat zich door niets daarvan afschrikken, en zorgt samen met de spelfout-flame en roddel-posters voor ruim dertig (30,6) postings per dag. Een hele opgave om zo frequent iets zinnigs te melden: die db-nl-bijdragen lijken dan ook meer kleutershow Sesamstraat -voor volwassen mannen dan. (Inderdaad: Mannen. Vrouwen verlaten het gezelschap na een paar lynchpartijen te hebben aangezien.) Op die manier kan elk subject een thread opleveren van meer dan 40 mails.

Zo ver komt het niet: tegen die tijd is er allang een sjaggerijn dat zijn mails niet kan trashen opgestaan om een flamewar te beginnen.

Natuurlijk, flamewars kunnen heel lachwekkend zijn. Blijft het een vriendschappelijke krachtmeting in de ouwe-jongens-krentenbrood-sfeer, dan is er weinig mis mee, afgezien van die privégegevens dan. Een beweging die zich als een van haar doelstellingen de bescherming van privégegevens stelt, kan zich niet permitteren haar deelnemers toe te staan privéinformatie op haar mailinglijst te posten.

De vriendschappelijkheid is geregeld ver te zoeken. Het mierenneuken (pardonnez mijn frans) heeft een vorm aangenomen die lezers met minder lef en kennis ervan weerhoudt bijdragen te leveren. Zo nu en dan vallen er termen ontleend aan middeleeuwse martelpraktijken, of wordt een deelnemer aangemoedigd "op te rotten" of "zichzelf te euthanaseren."

Vragen van serieuzere deelnemers of deelnemers met minder kennis laat men gemiddeld onbeantwoord, of doet men af met met een rotopmerking. Roepen de Bestuursleden van de Stichting op om de toon bij te stellen? Nee, zij doen er vrolijk (of sjaggerijnig) mee met schelden en moddergooien.

Regelmatig markeerde ik postings waarin een overmatige hoeveelheid scheldwoorden voorkwam, bij het bekijken van het totaal bleek het aantal bestuursleden ruim vertegenwoordigd bij het leveren van ordinaire scheldpartijen.

Gevraagd naar een waarom weet het bestuur weinig meer dan een zondebok aan te wijzen. Het zijn, ik voer de metafoor even door: "de Ernie en Bert-posters." Ik ben geen groepstherapeut, ik kan niet beoordelen "wie waar begint" maar ik verwijt het bestuur van de Stichting een ruggegraatsloze houding hierin. Met kameleontische snelheid verwisselen bestuursleden van pet: "ik schreef als privé-persoon hoor! Ik reageerde op die en die privé-persoon." Het is te gemakkelijk om de pest aan een persoon te hebben. En maar een ordinaire scheldscheur open te trekken, in plaats van iets te doen als je bestuur bent en een lijst beheert die veel mensen niet aanstaat. Die niet voldoet aan de doelstellingen in de eigen statuten.

Wat zouden de bestuursleden van de Digitale Burgerbeweging kunnen doen in plaats van meeschelden, zonder individuele bijdragen te discrimineren:

  • Een maximum stellen aan het aantal bijdragen dat elke lezer mag leveren: een postquotum.
  • De lijst zo inrichten dat alleen subscribenten kunnen bijdragen en andere afzenders, als anonieme remailers, geweerd worden.
  • De gateway, bekend als "de pijp," tussen DDS en een newsserver van een bekende ISP opheffen. Het niet-opheffen van de gateway ondermijnt de geloofwaardigheid van het bestuur, gezien het feit dat er een meerderheidsverzoek van de deelnemers ligt om de gateway op het heffen, in verband met vermeende auteursrechtsschending. Ook levert de gateway mogelijk flamende anoniemen.
  • Zelf het goede voorbeeld geven, mogelijk aan de hand van een redactiestatuut.
  • In het uiterste geval een moderator aanstellen.
Voor het laatste punt acht ik het bestuur van de Stichting niet meer voldoende onpartijdig. Natuurlijk roept het invoeren van elke maatregel weer de "nodige" flamewars op. Maar is de lijst op dit moment draaglijk? Voor mij niet meer. Je moet wel een beroepsmatige interesse voor pubers hebben, of een ruime ervaring met werk in crèches. Ik heb beide, maar van een Digitale Burgerbeweging verwacht ik redelijke discussiebijdragen.
conclusie

dbnl.gif
inleiding
moddergooien
db.nl & doen
querulanten
voorbeeld
conclusie

*
Achtergrond.
Het is niet nieuw dat er mensen aan de discussie deelnemen die niet meer doen dan hun onverwerkt autoriteitsconflict uitvechten. Dat is kennelijk altijd het geval met Nieuwsgroepen en mailinglists. Lezersrubrieken van kranten zijn al langer met het verschijnsel bekend.
De lijstbeheerders houden echter vast aan het laissez-faire-idee, en leveren zelf een belangrijke bijdrage aan scheldpartijen en serieuze vragen afdoen met rotopmerkingen. Onderscheid tussen censureren (mensen toegang tot informatie ontzeggen) en fatsoeneren (mensen oproepen bijdragen te leveren die voldoen aan minimale redelijkheidseisen) maakt men niet.

Kinderporno
De sfeer op het open discussieplatform is mijns inziens verhard op het moment dat kinderporno op Usenet en de rol van ISP's in het doorgeven daarvan, ter sprake kwam. Oftewel, op het moment dat bleek dat de Stichting slechts haar eigen standpunt wenste te erkennen.

De dogmatische laissez-faire-houding van de Digitale Burgerbeweging Nederland beperkt zich namelijk niet tot het beheren van een discussielijst. Kennelijk beschouwt het bestuur van de Digitale Burgerbeweging gedigitaliseerde kinderporno niet als verboden materiaal op basis van artikel 240b. Argumenten tegen doorgave van dit materiaal via de bekende kp-newsgroepen (headers van vandaag 97/6/29 daar aanwezige kinderporno) wijst het bestuur van de hand. Argument dat men daarbij aanvoert is: "Een ISP is common carrier" oftewel: Een ISP heeft "geen boodschap aan de boodschap," deze geeft die boodschap slechts door, zoals de PTT telefoongesprekken van abonnee naar abonnee doorgeeft. Kinderporno is echter geen "boodschap" of informatie. Ook is het common-carrier-idee niet van toepassing op Newsservers: een newsserver slaat de Usenetpostings, inclusief bijgeleverde afbeeldingen op. Alle abonnees kunnen contact leggen met deze machine, en een kopie van het opgeslagen materiaal downloaden naar hun eigen harddisk, zolang de ISP "een newsgroep voert," -een bepaald deel van de schijfruimte reserveert voor postings die gericht zijn aan die newsgroup-, en zolang de artikelen niet verlopen zijn.

Het argument van het bestuur van de Stichting dat kinderpornoposters zich gaan richten op andere newsgroepen, bij het sluiten of filteren van newsgroepen die gericht zijn op het verspreiden van kinderporno, blijkt op dit moment, volgens mijn informatie, niet te kloppen. Internet Service Provider XS4ALL filtert op dit moment bij wijze van test een aantal kinderpornogroepen op binaries, en verkleint de opslag van de bijdragen aan die groepen door de expiratie-datum van de artikelen te versnellen. Er is mij op dit moment althans, geen terechte melding bekend van kinderporno in andere newsgroepen als gevolg van deze actie.

Het argument dat politie en justitie meer moeite zouden hebben kinderporno op te sporen wanneer deze gepost wordt in "niet speciaal daarvoor bestemde" (!) newsgroepen lijkt me onzinnig. Allereerst zullen lezers van andere newsgroepen meteen moord en brand roepen als ze kinderporno tegenkomen: kinderporno blijkt altijd zeer emotionele reacties op te roepen. Bovendien, belangrijker lijkt mij, kan politie en justitie niet van ISP's verwachten dat zij zich schuldig maken aan wetsovertreding door schijfruimte te reserveren voor kinderporno. Bij mijn weten verwacht politie en justitie dit ook niet.

Het bestuur van de Digitale Burgerbeweging Nederland negeert dergelijke argumenten, en wenst de stap van XS4ALL niet te steunen. Het bestuur van de Stichting blijft roepen dat er onvoldoende wetten zijn die ISP's dwingen de opslag van kinderporno op hun harddisks zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur van de Stichting blijft beweren dat de beperking van kinderporno een vorm van "eigenmachtige censuur" zou zijn. Het bestuur van de Stichting blijft beweren dat KP met enkel wettige middelen bestreden moet worden. Wil de Digitale Burgerbeweging Nederland dan alles geregeld zien via harde wetten?

Internationaal wordt gepleit voor Zelfregulering -in plaats van voorstellen in de trant van de "Communications Decency Act of 1996," die door het Amerikaanse Hooggerechtshof als ongrondwettelijk is verworpen. In welke vorm denkt de Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland dan mee over Zelfregulering: als ze op dit moment nog steeds de stap van XS4ALL verwerpt ?

Antwoorden daarop heb ik in de lijstdiscussie niet gevonden. Als ik al een antwoord op een vraag kreeg dat niet doorspekt was met rotopmerkingen, dan was het een verwijzing naar een real-audio-file, dat ik door de eenvoud van mijn apparatuur (een uitgebreide AVmachine met huurlijn) of door de slechte kwaliteit van de digitale-burger-lijn, niet heb kunnen beluisteren.


Conclusie
Op een lijst waar de Bestuursleden meedoen met moddergooien is een normale discussie niet mogelijk. Binnen een organisatievorm als de Digitale Burgerbeweging (Stichting) is inspraak vanuit de achterban niet mogelijk, ondanks de statuten waarin een omslachtige, en daarmee verhinderbare, stemprocedure voor "participanten" is vastgelegd.

Al met al lijkt het er op dat de Digitale Burgerbeweging niet wenst te erkennen dat er naast het eigen standpunt andere standpunten mogelijk zijn. De Digitale Burgerbeweging kan daardoor geen Digitale Burgerbeweging genoemd genoemd worden: zij vertegenwoordigt niet de Digitale Burger die bestaat uit een veelkleurig gezelschap met verschillende standpunten, zij vertegenwoordigt slechts zichzelf.

Mijn deelname aan de "discussielijst" van de Digitale Burgerbeweging Nederland heb ik om deze verzameling redenen dan ook beëindigd.


De WWWpagina van de Digitale Burgerbeweging Nederland
Terug naar de WWWpagina van Jolie

HIP'97
*

Top

© Jolie 29 juni 1997
Participant DB-NL,
tegenstander van censuur,
voorstander van vrijheid
van meningsuiting